«جوان دانشجوی ما با شجاعت سفارت‌خانه‌ی آمریکا را تسخیر کرد؛ کسانی را که آن‌جا بودند، زندانی کرد. آمریکای با آن هیمنه و با آن عظمت، ناگهان در چشم ملت‌ها فروکش کرد. کار به جایی رسید که رئیس جمهور آمریکا برای نجات این گروگان‌ها دست به حمله‌ی نظامیِ پنهانی و شبانه به ایران زد. جاسوسانشان را در اینجا بسیج کردند، مقدمات فراوانی فراهم کردند، با هلیکوپتر و هواپیما حمله کردند، آمدند که طبس پیاده شوند و از آن‌جا بیایند و به خیال خودشان گروگان‌ها را خلاص کنند و ببرند؛ که آن ماجرای معروف طبس اتفاق افتاد، خدای متعال آبروی این‌ها را برد، هواپیماها و هلیکوپترهاشان آتش گرفت و مجبور شدند از همان طبس برگردند و بروند.» ۸۹/۰۸/۱۲