پای صحبت‌های دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در خصوص نگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با شرایط نمایندگان

نگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با شرایط نمایندگان